KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

ESF dokončené projekty

 • OPLZZ „Podpora vzdělávání osobních asistentů a vedoucích pracovníků občanského sdružení Hewer“
 • OPLZZ „Krok dobrým směrem – práce v osobní asistenci“
 • Projekt „Příležitost se uplatnit“ OPPA
 • Projekt „Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů a vedoucích pracovníků v regionech“
 • Projekt „Centrum Hewer – vzdělávaní a integrace sociálně vylučovaných osob“
 • Projekt „Kariéra bez překážek – šance pro zdravotně postižené občany“
 • Projekt JPD 3 „Integrace znevýhodněných skupin žen na trh práce“
 • Projekt „Otevřená škola - Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost“
 • Projekt „Posílení vzdělávací kapacity pracovníků Hewer o.s.“

Podpora vzdělávání osobních asistentů a vedoucích pracovníků občanského sdružení Hewer

Doba trvání: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2013 (24 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00069

Projekt ukončen: 31. 10. 2013

Souhrnná zpráva z realizace projektu


Krok dobrým směrem – práce v osobní asistenci

Doba trvání: 1. 12. 2011 – 31. 8. 2013 (21 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00131

Projekt ukončen: 31. 8. 2013

Souhrnná zpráva z realizace projektu


 

Od 1. 9. 2009 sdružení Hewer realizovalo projekt v rámci ESF programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů a vedoucích pracovníků v regionech“ pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/22.00170.

Zaměřením projektu bylo:

 1. zajištění základní kvalifikace pracovníkům v sociálních službách – osobním asistentům v přímé péči (celkem 60 osob v 5 krajích ČR). Díky tomu pracovníci obdrží kvalifikaci a zajistí si udržitelnost svých pracovních pozic.
 2. vytvoření tištěných a audiovizuálních učebních materiálů pro kvalifikační kurz osobních asistentů
 3. vytvoření programu celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách Hewer
 4. zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků – vedoucích regionálních středisek Hewer

Aktivity projektu vycházely z podrobně zmapované analýzy obou cílových skupin. V celé České republice existuje vysoká potřeba rozvoje terénních sociálních služeb, a to zejména v oblasti asistenční a pečovatelské služby. Díky projektu se zvýšila motivovanost a kvalifikace sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe přispějí k zvýšení kvality služeb a jejich vyšší efektivitě. Projekt byl ukončený v květnu 2011.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – vzdělávání bylo realizováno v 5 regionech ČR.

1) Region Jihomoravský – místo výuky Brno. Kurzu se účastnilo 11 účastníků s bydlištěm v Jihomoravském kraji. Úspěšně absolvovalo a certifikát získalo 10 účastníků.

2) Region Pardubický a Královéhradecký – místo výuky Pardubice. Kurzu se účastnilo 19 účastníků, z toho jedna kurz nedokončila. Úspěšně absolvovalo a certifikát získalo 18 účastníků.

3) Region Středočeský kraj – místo výuky Praha. Kurzu se účastnilo 13 účastníků s bydlištěm ve Středočeském kraji a kurz všichni úspěšně absolvovali a získali certifikát.

4) Region Jihočeský kraj – místo výuky České Budějovice. Kurzu se účastnilo 10 účastníků s bydlištěm v Jihočeském kraji. Úspěšně absolvovalo a certifikát získalo 7 účastníků.

5) Region Ústecký kraj - místo výuky Teplice. Kurzu se účastnilo 8 účastníků s bydlištěm v Ústeckém kraji a kurz všichni úspěšně absolvovali a získali certifikát pracovníka v sociálních službách akreditovaný MPSV.

Z celkem 61 vybraných účastníků kurzu z cílové skupiny tak kurz úspěšně dokončilo 56 osobních asistentů. Šlo o absolventy, kteří při kurzech měli minimální absence v docházce, úspěšně složili závěrečné zkoušky a následně získali certifikát pracovníka v sociálních službách k samostatné asistenční a pečovatelské činnosti v oblasti sociálních služeb v ČR. V obou kritériích tak byl celkový počet podpořených i úspěšně podpořených osob oproti žádosti projektu překročen.

Všem účastníkům byly předány vyrobené učební texty s DVD zpracované v rámci projektu. Kromě toho byla pro každého účastníka zakoupena učebnice „Nemocný v domácí péči“.

Na realizaci se podíleli lektoři jednotlivých kurzů, vedoucí lektorka, projektový manažer, asistentka a odborný garant.

Vzdělávání vedoucích sociálních pracovníků Hewer

V rámci projektu proběhlo vzdělávání regionálních pracovníků v sociálních službách. Počet účastníků kurzu se pohyboval průměrně kolem 8-10 vedoucích pracovníků z cílové skupiny. Výuka probíhala na učebně v Praze a zajišťovali ji lektoři externího dodavatele společností Help Assistance s.r.o. (na základě VŘ). Dodavatel naplnil a zároveň předčil očekávání příjemce. Účastníci kurzu byli s kvalitou a formou poskytnutých informací velmi spokojeni. Počet úspěšných – certifikovaných absolventů vzdělávání z této cílové skupiny bylo 8, což bylo více, než se předpokládalo v projektu. Celkový počet podpořených i úspěšně podpořených osob byl tak znovu překročen.

Ve sledovaném období proběhly kurzy, které jsou na základě spolupráce mezi realizátorem a dodavatelem kurzů členěny do následujících oblastí:

 1. Legislativní prostředí
 2. Standardy kvality
 3. Příprava poskytovatele na inspekci kvality
 4. Řízení a management sociální organizace
 5. Personalistika poskytovatele sociálních služeb
 6. Psychohygiena a supervize
 7. Fundraising atd.
 8. Využití komunitního plánování

Protože došlo k úspoře prostředků v jiné kapitole rozpočtu, bylo realizačním týmem rozhodnuto, že kurz pro regionální pracovníky bude rozšířen o dodatečný kurz „Manažerská řešení krizových situací“ s tématy:

 1. Psychologické dovednosti ve vztahu k domácímu násilí (1 den)
 2. Lidská práva v sociálních službách (1 den)

Proto byl u dodavatele předchozích kurzů Help Assistance s.r.o. zmíněný kurz objednán.

Celkem tak bylo odučeno 10 modulů vzdělávacích kurzů, které mají zásadní vliv na zkvalitnění pracovního zapojení cílové skupiny v sociálních službách a které zvýší jejich kvalifikaci pro výkon povolání u realizátora projektu i u dalších organizací v sociálních službách.

Na realizaci se podíleli externí dodavatel, vedoucí lektorka, odborný garant, projektový manažer, ekonom a asistentka.


Projekt „Příležitost se uplatnit“ OPPA

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

V období od 1. 3. 2010 do 31.10.2011 realizovalo sdružení Hewer  projekt v rámci Evropského sociálního fondu OP Praha adaptabilita s názvem „Příležitost pro osoby znevýhodněné na trhu práce – práce v osobní asistenci“ pod registračním číslem CZ.2.17/2.1.00/32085.

Zaměřením projektu bylo:

 1. Zajištění základní kvalifikace pracovníků v sociálních službách – osobních asistentů v přímé péči pro 21 osob se zdravotním znevýhodněním z území hl. m. Prahy a následné vytvoření a udržení místa pro nejméně 14 úspěšných absolventů (13 přímo na pozici osobních asistentů, 1 na administrativní pozici přímo v Hewer, o. s.). Ostatním bude poskytnuto pracovní poradenství směřující k získání pracovního místa u jiného zaměstnavatele.
 2. Proškolení minimálně 9 osobních asistentů Hewer o. s. dle zákona č. 108/2006 Sb. – v kurzech společně s osobami se ZP.
 3. Realizace krátkých tematických školení pro zvýšení kvalifikace středního managementu Hewer o. s. v rámci doplňkových aktivit projektu (problematika osob se ZP, fundraising).

Aktivity projektu vycházely z podrobně zmapované analýzy cílových skupin. V Praze existuje vysoká potřeba rozvoje terénních sociálních služeb, a to zejména v oblasti asistenční a pečovatelské služby a osoby se ZP se potýkají s těžkostmi souvisejícími s nalezením a udržením vhodné pracovní pozice. Díky projektu dostalo 21 osob ze ZP možnost získat základní kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, 14 z nich nastoupilo na pracovní místa vytvořená realizátorem projektu. Ostatním úspěšným absolventům bylo poskytnuto pracovní poradenství během hledání vhodné pracovní pozice u jiných zaměstnavatelů. Tím se zvýšila motivovanost a kvalifikace sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách pro výkon poskytované služby. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe přispěly k zvýšení kvality služeb a jejich vyšší efektivitě.

Zjednodušené učební texty ke kurzu pro pracovníky v sociálních službách:

1. Základy legislativy pro osobní asistenty
2. Obsah standardů kvality sociálních služeb
3. Základy fyzioterapie handicapovaných
4. Základy celostního ošetřovatelství
5. Základy první pomoci
6. Novelizované znění vyhlášky 505-2006 vč. příloh
7. Aktuální znění zákona 108-2006


 


 

Projekt „Centrum Hewer – vzdělávaní a integrace sociálně vylučovaných osob“

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy a byl realizován v rámci opatření 2. 1 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit šanci na získání zaměstnání pro nezaměstnané osoby ze znevýhodněných skupin a pomoci jim úspěšně se prosadit na trhu práce. Konkrétně byla pomoc směřována na posílení jazykových znalostí nezaměstnaných pomocí výuky anglického jazyka, dále pak na rozvoj počítačových dovedností nezaměstnaných a také na zlepšení komunikačních dovedností těchto, na trhu práce znevýhodněných osob. Získání a posílení sebedůvěry, schopnost sebeprezentace u zaměstnavatelů a rozvoj dalších dovedností v rámci realizace vzdělávacích kursů výrazně napomáhají absolventům projektu získat vhodné pracovní uplatnění.

Projekt byl určen zejména pro nezaměstnané osoby z Prahy 9. Cílové skupiny projektu tvořily osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku – mladší 25 let, starší 50 let, dále dlouhodobě nezaměstnaní a rovněž lidé, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni z důvodu svého zdravotního postižení. Projekt proběhl od ledna 2006 do prosince 2007 a v jeho průběhu bylo v rámci vzdělávacích kursů vyškoleno 80 osob. Vzdělávací kursy pro účastníky a účastnice probíhaly v délce 3 měsíců. Všichni úspěšní absolventi projektu obdrželi Certifikát Centra Hewer.


Projekt „Kariéra bez překážek – šance pro zdravotně postižené občany“

Hlavním cílem projektu bylo v letech 2006-2008 zpřístupnit a otevřít svět počítačů a pracovní trh lidem s těžkým zdravotním postižením (ZPS s TZP). Projekt pomáhá těmto lidem nalézt pracovní uplatnění za pomoci počítače a internetu. Velkým přínosem pro účastníky projektu je získání nové odbornosti v počítačových profesích, díky níž mohli handicapovaní lidé získat kvalifikované pracovní uplatnění. Partneři projektu vytvořili v Praze cca 30 nových pracovních míst pro proškolené osoby a zaměstnali lidi se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.

Obsah výuky:

1) Výuka počítačových dovedností
- výuka informatiky a trendu v informačních technologiích
- výuka hardware a software (operační systém MS Windows, MS Windows Server pro malé sítě)
- výuka základních uživatelských schopností práce s PC (MS Word, MS Excel)
- zásady e-mailové komunikace a práce s internetem, výuka tvorby webových stránek a programování (HTML a MS FrontPage)

2) Výuka dovedností pro tvorbu grafiky a sazby
- základy sazby a DTP
- výuka používání programu Adobe Photoshop
- výuka scanu, postkriptu, převod z formátu do formátu, ořez, rozlišení, jas, kontrast
- výuka redakčních a databázových systému
- výuka práce s vektory (program Corel)

3) Rozvoj komunikačních dovedností a pracovního práva
- zásady fungování komunikace
- jak správně napsat životopis a jak jej prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli
- specifikace zaměstnávání osob se ZPS s TZP, příprava na zaměstnání
- reflexe svého vlastního životopisu (co chci, jak žiji, mé schopnosti, zájmy)

4) Výuka základu angličtiny a anglické počítačové terminologie

5) Čtyřdenní praktická cvičení v provozu moderního grafického studia Zde si absolventi vzdělávací části projektu mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti, získané zejména v modulu výuky grafických počítačových programů.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt JPD 3 „Integrace znevýhodněných skupin žen na trh práce“

Projekt byl realizován v období 1/2007 – 6/2008 a byl určen především těmto skupinám nezaměstnaných žen:

1. Ženám, znevýhodněným při vstupu na trh práce z důvodu věku – nad 50 let

2. Ženám – matkám, usilujícím o návrat na trh práce po delší přestávce z důvodu mateřství nebo péče o závislého člena rodiny. Projektu se zúčastní 40 žen.

Hlavní aktivity projektu byly:

a) Absolvování vzdělávacího programu pro účastnice projektu z uvedených skupin, pro část absolventek pak doplněné konkrétními rekvalifikacemi. Kurs byl zaměřen na podporu motivace, sebedůvěry, sebevědomí a získání vhodných dovedností s cílem integrace žen na trh práce (komunikační dovednosti, výuka práce s PC, výuka základů AJ). Významnou součástí vzdělávání byly i rekvalifikace skupin žen a praxe pro absolventky kursu sekretářka/asistentka u partnera projektu.

b) Adresná pomoc absolventkám programu. Šlo o nabídky konkrétních pracovních příležitostí, poskytnutí následného poradenství při přípravě na vstupní pracovní pohovory a poradenství během jejich nástupu na pracovní místa u zaměstnavatelů.

Do projektu se zapojilo celkem 69 žen (původně plánováno 40 žen, pro velký zájem byla účast umožněna i dalším), z nichž vzdělávací část projektu úspěšně ukončilo 50 žen, které získaly certifikát.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.


Projekt „Otevřená škola - Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost“ (partnerství na projektu)

Projekt podpořil integraci etnických minorit, cizinců a dalších znevýhodněných osob do společnosti a usnadnil tak vzájemné soužití různých sociokulturních skupin v České republice. V rámci projektu byl připraven a realizován komplexní vzdělávací program multikulturní výchovy na základní škole tak, aby se vytvořilo vzdělávací prostředí, které splňuje požadavek zapojení znevýhodněných žáků a studentů.

Zaměření projektu bylo:

V poslední době narostl počet cizinců, kteří žijí dlouhodobě v České republice. S nimi zde mnohdy žijí i jejich děti, navštěvují české školy, setkávají se s českými dětmi. Jsou na ně české školy připraveny? Umíme pracovat ve třídách s menšinami? Umíme seznamovat děti se specifickými zvláštnostmi nejrůznějších kultur? A máme dost odborníků–pedagogů, kteří jsou toho schopni?

V rámci projektu JPD3 „„Otevřená škola: Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost“ byl v tomto období dokončen krátkometrážní polohraný film „Okamžik jednoho zázraku“ – ve spolupráci se společností HMA s.r.o. Film pojednává o partě dětí z jedné základní školy a hlavně o vzájemné toleranci, která je v poslední době bohužel na ústupu. V příběhu jde tak trochu o kulturní, etnické nebo i náboženské rozmanitosti, vše zasazené do jednoho malého školního příběhu. Jak říká hlavní hrdina Vojta (Rom), „nic nemusí být takové, jak se může většinou na první pohled zdát.“
Film je zvláštní především kombinací hraného příběhu a fotografií upravených do comicsových obrázků. Po celou dobu tak vlastně listujeme jakýmsi obrázkovým sešitem, jehož jednotlivé kapitoly pak ožívají v reálném filmu.

Doba trvání projektu: 15. 9. 2006 – 31. 8. 2008

Projekt Otevřená škola: Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost byl financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím grantového programu JPD3. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Více informací o ESF a možnostech, které prostřednictvím grantových programů nabízí, naleznete na www.esfcr.cz


Projekt „Posílení vzdělávací kapacity pracovníků Hewer o.s.“

V únoru 2008 byl úspěšně ukončen projekt “Posílení vzdělávací kapacity pracovníků Hewer, o.s.“, který je financován z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Projekt je realizován v rámci programu JPD 3, opatření 2.1.

Realizací tohoto projektu jsme posílili vzdělávací kapacity pracovníků občanského sdružení Hewer tak, abychom byli schopni nabízet a dále rozvíjet naše poskytované služby v oblasti sociální péče v nejvyšší kvalitě všem našim klientům z řad sociálně znevýhodněných občanů.

V projektu navržený ucelený systém vzdělávání a proškolování zaměstnanců a spolupracovníků Hewer – o.s. poskytl výrazný prostor na další rozvoj organizace a dá předpoklad k rozšíření a dalšímu zkvalitnění nabídky služeb našim klientům. Dalším cílem projektu byla také příprava na získání Standardů kvality sociálních služeb.
Vzdělávání v projektu bylo složeno z modulů dvou hlavních oblastí a to z oblasti řízení kvality sociálních služeb a z oblasti manažerských kompetencí.

Řízení kvality sociálních služeb

1. modul – Co potřebujeme vědět o kvalitě? – základní principy standardů, společně sdílené hodnoty kvality služeb, orientace ve standardech – cíle a poslání sociálních služeb, vlastní definování služby – důležité mezinárodní dokumenty v oblasti ochrany práv zranitelných skupin obyvatel – zpracování vlastních inovačních projektů

2. modul – Profesionální rozvoj pracovníků a týmová práce, supervize – zjišťování vzdělávacích potřeb, plán dalšího vzdělávání – zásady týmové práce, role v týmu, předávání informací, spolupráce týmů v zařízení – syndrom vyhoření – význam supervize, jak zajistit vhodného supervizora, uzavírání supervizních kontraktů

3. modul – Přístupy k hodnocení potřeb klientů a plánování sociálních služeb – zdroje dat, definování osobních cílů – definice problému klienta – hodnocení nepříznivé sociální situace klienta, konstrukce plánu pomoci

4. modul – Vyhodnocování kvality služby v jejím průběhu – způsoby individuálního plánování a plánování společně s uživatelem – hodnocení plánu a jeho aktualizace – kdo je klíčovým pracovníkem a jaká je jeho role – spolupráce pracovníků při zajišťování služeb jednotlivým uživatelům – nácvik dovedností potřebných při zjišťování osobních cílů uživatele

5. modul – Přijímání a vyřizování stížností na kvalitu služeb – tvorba pravidel pro podávání a vyřizování stížností uživatelů na kvalitu poskytovaných služeb – jak zamezit ohrožení stěžujícího si uživatele? – jak zajistit volbu nezávislého zástupce?

6. modul – Závěrečné setkání – prezentace a vyhodnocení inovačních projektů, které zpracují účastníci z cílové skupiny Hewer,o.s.

Manažerské kompetence

7. modul: Konflikty a stres – druhy konfliktů, vnitřní konflikt, konflikt mezi jedinci, konflikt mezi skupinami – asertivní techniky, vhodné pro zvládání manipulace a agrese a vyhnutí se konfliktu – jak aktivně zvládat konflikty na pracovišti – nepříjemné rozhovory – metody a techniky řízené relaxace a aktivace – zvládání stresu a snižování psychického napětí – stres, emoce, výkonnost – druhy stresu podle převládajícího stresoru – teorie životních událostí – její význam z hlediska dopadu prožitého stresu na lidské zdraví – relaxační cvičení, gymnastika v kanceláři – jak zůstat fit a zvýšit si svou výkonnost v zaměstnání

8. modul: Komunikační a osobnostní rozdíly mužů a žen – komunikační vzorce mužů a žen v různých situacích (stres, únava, deprese, spokojenost) – primární emocionální potřeby mužů a žen – proč muži potřebují samotu? – proč si ženy potřebují povídat? – chyby v komunikaci s opačným pohlavím – paradox výborného vztahu

9. modul: Lektorské dovednosti – hlavní zásady přípravy projevu – navázání kontaktu s posluchači, způsoby upoutání a udržení pozornosti posluchačů – vytipování nejčastějších otázek, příprava odpovědí a jejich trénink – zvládání dotazů a námitek – typy a triky při výuce – práce s pomůckami, trénink v praxi

10. modul: Asertivita – pozitivní řízení a asertivita v praxi manažera – prosazení požadavku a kompromis – asertivita jako strategie jednání – pravidla slovní a mimoslovní asertivní komunikace – odhalení agresivního, pasivního a manipulativního jednání – zvládání manipulací – typologie osobnosti – asertivní komunikační techniky

11. modul: Anglický jazyk. Cílem tohoto modulu je posílení jazykových dovedností manažerů Hewer – o.s., kteří chtějí vyvíjet a předkládat žádosti o grantovou podporu EU projektů – podporujících sociální oblast.